Laatste nieuws

Eindresultaten ‘Bouw je eigen buurt’

LUTTEN BLIJFT BOUWEN (bron de Toren)

Enquête uitslag inzameling huishoudelijk afval gemeente Hardenberg

Zienswijze PB Lutten n.a.v. structuurvisie herprogrammering woningbouwing

Plaatselijk Belang Lutten

Terugblik op een duurzaam, leefbaar en bovenal energierijk jaar

Het afgelopen jaar heeft vooral veel  versterking gebracht aan de samenwerking tussen Keiendorp, Oud-Lutten en Lutten, de initiatiefgroep Lutten Leeft dus. In december schrijven wij namens Plaatselijk Belang altijd een terugblik over het gehele jaar, dit keer zit er veel overlap tussen de verschillende werkgroepen. Daarom schrijf ik deze terugblik onder één rubriek.

Begin dit jaar is er een volledig nieuwe website Plaatselijk Belang opgeleverd door Roelof Overweg. Later dit jaar is ook de website Lutten Leeft vernieuwd en worden beide dagelijks voorzien van nieuwe updates. Professionele websites waar alle informatie over onze omgeving en projecten te vinden zijn. Vergeet ook de centrale agenda niet te vullen zodat dubbele afspraken binnen de gemeenschap voorkomen kunnen worden.

Dit jaar zijn we gestart met de frustraties over de verkeersveiligheid in Lutten. Met name de Dedemsvaartseweg richting Dedemsvaart heeft volop aandacht. De werkgroep, waaronder ook de Gouwebuurt, heeft zich erg druk gemaakt om acties uit te voeren en metingen te verrichten. Om veel gegevens te verzamelen is een lange adem nodig, persoonlijk duurt het mij veel te lang maar wij houden ons aan de afspraken die zijn gemaakt. De nieuwste gegevens zijn binnen en laten zoals voorheen geen verbetering zien. Op 7 december hebben wij als werkgroep en Plaatselijk Belang een afspraak gehad met de gemeente en handhaving. Wat hier besproken en afgesproken is, was op het moment van dit schrijven nog niet bekend. Ons standpunt is duidelijk, de snelheid moet gedwongen naar beneden. Op de website zullen we verslag geven van deze bijeenkomst.

Begin van het jaar stond ook in het teken van Lutten Bouwt, er zijn afspraken gemaakt met de 8 kopers, potentiele aannemers en gemeente. De sloop is gestart van de Meidoornhof en in mei hadden we de bouwvergunningen binnen. Samen met de gekozen aannemer Dons en Troost zijn alle kopers individuele gesprekken aangegaan om eigen wensen te bespreken. Voor de vakantie werd er dan echt gestart met de bouw van 8 nieuwe woningen in Lutten. Samen met de kopers en aanwonenden zijn meerdere info avonden geweest om collectieve afspraken te maken. In september kwam dan de vlag op het hoogste punt te staan.

In februari is er met de projectgroep Lutten Levert een afspraak geweest met de gemeente en grondeigenaar Jarola over de potentie een eigen zonnepanelenpark in Lutten te realiseren. Het overleg was veelbelovend. Daarna zijn er verschillende gesprekken geweest met de provincie om ons te laten informeren. De gemeente heeft een voorstel gedaan om met Lutten een pilot aan te gaan. In september hebben wij bij de oriënterende ronde over dit onderwerp ingesproken en de raad ging akkoord. Lutten Levert is momenteel volop in het nieuws en heeft de eerste gesprekken met aanwonenden gevoerd.  Op de website Lutten Leeft is alle nieuws over dit project te vinden.

In maart was de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Lutten, een vol dorpshuis wat we in jaren niet hebben gezien. Alle projecten zijn gepresenteerd zowel lopende als nieuwe. Wij zijn trots op de animo die er momenteel is voor het werk dat wordt gedaan in onze omgeving om de leefbaarheid te verhogen.

In april was er samen met Lutten Leeft het college bezoek van de gemeente Hardenberg. De bedrijven Mulder, Nijhof en Jarola zijn bezocht. De mini speeltuin aan de Ahorn, dat door eigen buurtbewoners is uitgewerkt, is geopend door Wethouder René de Vent, de bouwlocatie Meidoornstraat is bezocht en het hoogtepunt was natuurlijk de voortgang van de nieuwbouw van de Fontein.

De nieuwe school is natuurlijk een hoogtepunt dit jaar. Het hele voorjaar is druk gebouwd en in juli werd deze dan echt in gebruik genomen. Wel was er nog een tekort voor de inrichting van de gymzaal en het schoolplein. Hiervoor heeft Lutten Leeft een veiling georganiseerd onder projectnaam Lutten Veilt. Een gezellige avond en in financieel oogpunt een zeer mooie aanvulling op het tekort. In september zijn wij aanwezig geweest bij de feestelijke opening van kind centrum de Fontein. Wat een mooie aanvulling voor de leefbaarheid van onze kernen.

In het voorjaar kwam de gemeente in het nieuws over de herstructurering woningbouw in de gemeente Hardenberg. Lutten moet inleveren op bouwcapaciteit. Hier hebben wij gebruik gemaakt van inspraakrecht en hebben aangegeven in gesprek te willen over deze herstructurering en onze visie kenbaar gemaakt. De kavel van de oude gymzaal is beschikbaar gekomen en zijn daarover meerdere keren in gesprek geweest met de gemeente. Dit loopt nog niet naar onze zin. We hebben eind september een inloopavond gehouden om de belangstelling voor deze kavel en ook voor de toekomst te peilen. In principe is er belangstelling voldoende om de kavel van aan de Goudenregen te bebouwen. Ook voor de Wieken 2 is al belangstelling getoond. Daarom hebben wij in november tijdens de oriënterende ronde over dit onderwerp gebruik gemaakt van inspreekrecht. De reacties vanuit het college en de raad zijn veelbelovend waarbij de mooiste toezegging is dat de gemeente een convenant aan wil gaan met plaatselijk belangen die hieraan behoefte hebben. Hierin worden wederzijdse wensen en afspraken vastgelegd. Het eerste concept ligt er al en in januari volgen hierover de gesprekken.

De samenwerking met Attractiepark Slagharen zijn sterk verbeterd. In het voorjaar zijn er gesprekken geweest over de aanpassingen van de toegangswegen. Wij zijn aanwezig geweest op de opening van de nieuwe achtbaan en in december heeft er weer een informatieve avond plaats gevonden waarbij de uitgewerkte plannen van toegangswegen zijn besproken maar ook de plannen van het park zelf. Wij zijn zeer content met deze samenwerking.

In mei zijn wij project ‘Landschap in zicht’ gestart met een fietstocht door Lutten. Dit in samenwerking met Landschap Overijssel en Vitaal Platteland Hardenberg. Binnen dit project is er in de middenberm afgelopen zomer al het één en ander te zien geweest aan wilde bloemen. Dat wordt komend jaar nog verbetert. Er hebben gesprekken plaats gevonden met Waterschap Vechtstromen over de toekomstige afwatering vanaf Hardenberg richting het Ommerkanaal om inspraak te hebben in de aanleg van het laatste deel van dit traject aan de Dedemsvaartseweg Noord richting de Lutter scheiding. Dat past allemaal in dit mooie project waar ook nieuwe wandelpaden worden gerealiseerd. Dit project wordt uitgewerkt door Hilda en Lars.

Lars Kampjes is ons nieuwe aspirant lid binnen Plaatselijk Belang en Lutten Leeft. Lars is een jonge gedreven student die de opleiding Outdoor Manager (hoveniers opleiding) heeft gevolgd en is geslaagd. Momenteel volgt hij de opleiding bos en natuurbeheer op HBO niveau. Een mooie jonge aanwinst voor het bestuur. Zoals het nu lijkt wordt Lars komend jaar voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Een rode draad dit jaar was de omgevingsvisie waar de gemeente een campagne over uitschreef. In de jaarvergadering is al aangegeven dat hier de dorpen en kernen bij worden betrokken om inbreng te kunnen geven in het omgevingsplan tot 2030. In juli hebben we daar een eerste bijeenkomst over bezocht in Ane onder de naam ‘Bouw je eigen buurt’. Omdat de opkomst erg laag was hebben wij als Lutten Leeft besloten om hier een eigen bijeenkomst over te gaan houden. Dit is gedaan in november onder een eigen projectnaam ‘Lutten kijkt vooruit’. Wederom een succesverhaal met 80 enthousiaste deelnemers. De hoogste opkomst van de gehele gemeente. Eind november is er een bijeenkomst geweest in het gemeentehuis waarbij de uitkomsten verder zijn uitgediept. Lutten wordt direct betrokken bij het opstellen van een omgevingsplan, de uitkomsten van onze kern komen binnenkort digitaal beschikbaar.

Het nieuwste project is de speeltuin in Lutten, de Flierefluiters, uit te breiden met beweegtoestellen voor de oudere jeugd tot senioren. De speeltuin wordt dan meer een beweegtuin voor jong en oud. Samen met de speeltuinvereniging zijn wij het plan aan het uitwerken. Van NAM hebben wij reeds een mooie bijdrage ontvangen waar een begin mee gemaakt kan worden.

Al met al een druk jaar geweest waar veel projecten zijn opgestart of afgewerkt. Zeer veel overleg geweest met de politiek onder goede verstandhoudingen en met mooie resultaten. De gemeente kan niet meer om Lutten Leeft en de Plaatselijk Belangen heen en nemen ons serieus. Het nemen van initiatieven wordt gewaardeerd dat terugkomt in medewerking vanuit het college en de gemeenteraad.

De vereniging Plaatselijk Belang Lutten viert komend jaar haar 60 jarig bestaan. Wij hebben hier verder nog geen plannen voor gemaakt maar het is een mooie mijlpaal. Wanneer hier ideeën voor zijn horen wij dat graag.

Ik heb dit jaar ervaren als zeer energiek. Of het gaat om het bestuur van Plaatselijk Belang of om de initiatiefgroep Lutten Leeft of welke werkgroep of vereniging dan ook iedereen draagt op zijn of haar manier een behoorlijke steen bij aan de leefbaarheid van onze kernen en dat geeft energie om nog meer te gaan werken aan ons gezamenlijk duurzaamheidsplan. Na een derde termijn ben ik komend jaar aftredend maar heb in overleg met bestuur en thuisfront besloten om mij nog een termijn herkiesbaar te stellen.

Rest ons u allen een prettige Kerst en een goed uiteinde te wensen.

Namens de bestuursleden met vriendelijke groet,

René Makkinga