Laatste nieuws

Zonnepark Lutten weer een stap dichterbij (bron: de Toren)

Infomorgen N.A.M. (regionieuws)

Eindresultaten ‘Bouw je eigen buurt’

BRENG UW STEM UIT VOOR DE BEWEEGTUIN

Nieuw initiatiefplan beweegtuin Lutten

Zonnige jaarvergadering Plaatselijk Belang Lutten van harte aanbevolen

Zoals reeds aangekondigd houden wij als bestuur ver. Plaatselijk Belang Lutten onze jaarvergadering op 22 maart. In deze uitgave vindt u de officiële uitnodiging. De avond bevat twee delen, voor de pauze voor leden ver. Plaatselijk belang Lutten en genodigden en na de pauze ook voor niet-leden. Het officiële deel sluiten wij dan ook af voor de pauze. De reden hiervoor is dat wij op deze avond de aftrap willen geven voor het Zonnepark in Lutten en de introductie van de Coöperatie Lutten Levert. Aangezien wij hiervoor een breder publiek willen trekken dan alleen Lutten zelf zijn ook niet-leden van harte welkom. Bent u geen lid en wilt u dat wel worden dan bent u ook van harte welkom op het officiële deel voor de pauze, meldt u dan even bij één van de bestuursleden op de avond.  Deze avond zal de introductie zijn van het zonnepark, hiervoor zijn experts uitgenodigd die alles gaan vertellen over hoe een zonnepark werkt en hoe hieraan deelgenomen kan worden. Wij gaan er vanuit dat wij de eerste belangstellenden op deze avond ook kunnen gaan inschrijven. Als projectteam zijn wij druk met de voorbereidingen om belangrijke keuzes te maken en naar een eerste mijlpaal te werken van 30 april 2018. Dan moet het plan (business case) op papier staan om gebruik te kunnen maken van de verstrekte subsidies. Een zeer ambitieus project maar waar wij, vanuit een Lutten Leeft initiatief, grote kansen zien. De omwonenden van het toekomstige zonnepark worden op 20 februari geïnformeerd. Waterschap Vechtstromen heeft vergevorderde plannen om een nieuwe afwatering van de Marslanden naar het Ommerkanaal aan te leggen. Deze nieuwe stroom gaat ook Lutten doorkruisen. Wij hopen u hierover ook te kunnen informeren op de jaarvergadering. Als Plaatselijk Belang hebben wij met de gemeente Hardenberg het convenant ‘Woningbouw gemeente Hardenberg-Plaatselijk Belang Lutten’ ondertekent. Dat betekent dat wij elkaar direct op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen onze kern en wanneer nodig snel kunnen handelen met als doel te kunnen blijven ontwikkelen en bouwen naar behoefte. Een belangrijke stap en een blijk van wederzijds vertrouwen.

Wij hopen u te zien op de jaarvergadering.

Namens de bestuursleden met vriendelijke groet,

René Makkinga


Uitnodiging jaarvergadering 2018

Geachte mede-Luttenaar,

Het bestuur van ver. Plaatselijk Belang Lutten nodigt u uit voor onze jaarvergadering. Deze zal worden gehouden in ons dorpshuis aan de Middenweg op donderdag 22 maart 2018.

De vergadering begint om 19.30 uur.

Vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie of thee.

  1. Opening door onze voorzitter.
  2. Verslag van de jaarvergadering maart 2017.
  3. Financieel overzicht, Kascontrole en aanstellen nieuwe kascontrole- commissie.
  4. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar; Linda Soer en René Makkinga en voorgedragen als nieuw bestuurslid Lars Kampjes.
  5. Verslag jaaroverzicht en voortgang van de volgende initiatieven:

*Coöperatie Lutten Bouwt; voortgang bouw Lutten en mogelijkheden voor nieuwbouw nabije toekomst;

*Verkeersveiligheid; resultaten jaar lang meten;

*Beweegtuin de Flierefluiters;

*Lutten in zicht.

  1. Rondvraag (wilt u hier gebruik van maken geef dit van te voren even aan via mail of telefoon)

Mail: info@plaatselijkbelanglutten.nl of via de www.plaatselijkbelanglutten.nl of via een bestuurslid.

  1. Pauze
  2. Twee onderwerpen (v.m. de aftrap van het zonnepark ook voor niet-leden) ;

*Waterschap Vechtstromen over de nieuwe afwatering van Hardenberg richting het Ommerkanaal;

*Aftrap Zonnepark Coöperatie Lutten Levert.

  1. Sluiting met een hapje en een drankje.

Namens het bestuur,

Annelies van der Felz

Secretaris