Laatste nieuws

Draagkracht voor Zonnepark is er!

De jaarvergadering van maart ligt al even achter ons maar in het vorige nummer van Lutter Journaal heb ik geen kopij aangeleverd vandaar nog even een terugblik. Een jaarvergadering van PB is altijd een pijlpunt voor ons als bestuur hoe wij als dorpsbelang over komen bij de bewoners. Een jaar of 4 terug hadden wij aan een klein deel van het dorpshuis genoeg om alle gasten plaats te kunnen laten nemen. De laatste 2 jaar en met name dit jaar was het dorpshuis bijna te klein. Dat geeft ons enorm veel energie om door te gaan om onze leefomgeving leefbaar te houden en te participeren met de plaatselijke overheid zoals de gemeente maar ook de provincie.

Participeren lijkt een toverwoord de laatste tijd maar erg belangrijk om er bij te horen. Dat is het doel van de overheid, niet alleen maar kosten besparen maar samen doen, dus meedoen, participeren.

U als leden en belangstellenden die een jaarvergadering bezoeken is ook een manier van participeren. Zonder leden zijn wij als bestuur nutteloos. Dat is ook met een gemeenteraad en een college het geval. Laten zien dat je als dorpskern wil participeren geeft vertrouwen bij de raad en uiteindelijk werpt dat zijn vruchten af bij projecten waar wij er veel van kennen, lees het nieuws maar onder Lutten Leeft.

De laatste jaren hebben wij als verschillende besturen een goede band opgebouwd met het college en gemeenteraad. Nu alle vertrouwde wethouders zijn vertrokken ligt er een schone taak voor ons om opnieuw een band op te bouwen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wie onze gebiedswethouder wordt en waar wij als energie- en bouw-coöperatie vooral mee te maken gaan krijgen.

Op de jaarvergadering hebben wij officieel afscheid genomen van onze gebiedswethouder René de Vent. René had een goede band met ons als Lutten Leeft initiatiefgroep en PB. Jammer dat hij weg is maar het schept ook weer nieuwe mogelijkheden. Als bestuur willen wij in ieder geval zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek om de voortgang er in te houden.

Linda Soer is opnieuw herkozen als penningmeester van PB en Lutter Journaal. Lars Kampjes is gekozen als nieuw bestuurslid. Zelf heb ik mij herkiesbaar gesteld en ben gekozen voor nog een periode als voorzitter. Ook hier speelt participatie een grote rol. Wanneer er niet zoveel vrijwilligers in onze dorpen zouden zijn die mee doen als bestuurslid of project matige taken op zich zouden nemen zou ik dit ook niet hebben gedaan. Wat erg goed is voor de ontwikkeling van de bestuur vorming is de verjonging van bestuursleden en projectteams. Ook zien wij deelname van dorpsgenoten die graag een eenzijdige taak willen vervullen in een project zonder direct een bestuursfunctie te hoeven vervullen. Dit geeft een goede basis voor de toekomst waar steeds meer initiatief en verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Alsnog bedankt voor het vertrouwen.

Nog even een paar praktische onderwerpen. Wij hebben als verkeersveiligheid-commissie gereageerd op de reactie van de gemeente die op de jaarvergadering ter inzage heeft gelegen en is besproken. Wij zijn als PB en commissie zeer ontstemd over deze brief en hebben dat ook laten blijken. Wij laten het niet los en hebben besloten door te gaan totdat er maatregelen worden getroffen aan de onveiligheid van de Dedemsvaartseweg. Hierbij willen wij Manon Schuurman hartelijk danken voor de jarenlange deelname aan de commissie als voorzitter. Manon gaat binnenkort verhuizen naar Zwolle en heeft om die reden het stokje tijdelijk overgedragen aan Altinus Zwaan.

Het projectteam beweegtuin- speeltuin de Flierefluiters, dat bestaat uit het dagelijkse bestuur van de stichting met ondersteuning van Marinus Benning, heeft ook veel energie gestoken in het ontwerpen van de speeltuin en aanvragen van subsidies om de vervanging en uitbreiding te kunnen bekostigen. De subsidiestroom valt even tegen waardoor er nog niet ingekocht kan worden. Wij zijn nog druk bezig om verschillende aanvragen te behandelen om de wensen van de stichting zoveel mogelijk te kunnen uitvoeren.

Verder hebben wij in april een gesprek gehad met waterschap Vechtstromen over de nieuwe waterweg vanaf Hardenberg richting het Ommerkanaal. Het laatste stuk van het traject heeft met name onze aandacht omdat wij hier een natuurlijke meanderende inrichting wensen waar ook gewandeld kan worden. Het waterschap heeft ons toegezegd ons bij de ontwikkeling van het laatste traject ter hoogte van Dedemsvaartsweg Noord 144 – 146 te betrekken.

Rest ons u allen een zonnig maand toe te wensen.

Namens het gehele bestuur,

Met vriendelijke groet,

René Makkinga

——————————————————————————

Dodenherdenking 2018

De herdenking in Lutten startte vrijdag 4 mei om 19.50 uur bij het herdenkingsmonument bij de Hervormde kerk. Na ‘The Last Post’ en de twee minuten stilte legden leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen bloemen bij het monument. Daarna volgde een stille tocht naar de begraafplaats. Bij de graven van de Engelse piloten en oorlogsslachtoffers worden bloemen gelegd. Wethouder René de Vent hielt hier een toespraak.