Laatste nieuws

Poster Lutten Helpt

Invulformulier Lutten Helpt

Posters Lutten Schoon

I.v.m. een iets langere revalidatie van onze voorzitter René Makkinga, is besloten om de verslaggeving van de activiteiten van Plaatselijk Belang (tijdelijk) door ondergetekende te laten uitvoeren. Het informeren van de achterban vindt het bestuur van groot belang zodat dit ook na het zomerreces weer wordt opgepakt.

De Beweegtuin is in de laatste fase van realisatie. In samenwerking met speeltuinvereniging De Flierefluiters en onder deskundige leiding van projectleider Marinus Bennink worden(zijn) deze maand de sporttoestellen geplaatst. Het realiseren van het initiatief van René is een groot succes geworden en m.b.v. vele sponsoren in no time volbracht. Ook het opknappen van de speeltuin met o.a. een splinternieuw piratenschip maakt dit alles tot een zeer succesvol project. Samenwerking loont en we zien uit naar een feestelijke opening!

Lutten Bouwt door in de Goudenregenstraat. De gesprekken met de gemeente zijn hervat en lijken binnenkort hun vruchten te gaan afwerpen. Terwijl de Coöperatie wat meer uitgaat van de vraag die in het dorp leeft, heeft de gemeente zich in eerste instantie wat meer laten leiden door de ideeën van de stedenbouwkundig adviseur van de organisatie. Het idee, zoals gepeild en aangedragen door Lutten Bouwt, ligt nu bij deze adviseur en zal op korte termijn verder worden besproken met de verantwoordelijke ambtenaren. Dan kan ook de grondprijs afgesproken worden en spijkers met koppen geslagen!

Waterschap Vechtstromen had op 26 oktober een groot artikel in De Stentor, waarbij droge voeten werden beloofd aan de inwoners van de Hardenbergse wijk De Marslanden. Een loffelijk streven waar wij uiteraard volledig achterstaan en ook zien wij dan wel positieve kanten aan al dat water dat via Lutten wordt afgevoerd naar het Ommerkanaal. Een mooie mogelijkheid voor bijv. wat variatief wandelen in onze omgeving! Echter zijn er toch wat aanwonende buren die de afwatering wel erg dicht tegen hun perceelgrens aan krijgen en daardoor mogelijk negatieve gevolgen in de toekomst voorzien. Zij zijn in gesprek met het Waterschap om te voorzien in een oplossing, maar ondanks toegezegde medewerking onderneemt deze organisatie nog weinig stappen om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Als Plaatselijk Belang volgen wij de ontwikkelingen en zullen eventueel in overleg met Gemeente en Waterschap tot een aanvaardbare oplossing proberen te komen.

Verkeersveiligheid op de Dedemsvaartseweg blijft een ding door de hoge snelheden van het autoverkeer. Het onderwerp is nog eens benoemd tijdens een kennismakingsbijeenkomst (in Lutten Leeft-verband) met gebiedswethouder Gitta Luiten. Een belangrijk argument van de gemeente om niet aan snelheidsbeperkende maatregelen te doen is het mogelijk verdwijnen van een busverbinding in het dorp. Dit zien wij toch anders. Het gaat om snelheidsbeperkende maatregelen tot 50 km/u! Ook nu rijdt de bus niet sneller! Ook is het niet noodzakelijk om een dergelijke snelheid af te dwingen d.m.v. alleen drempels. Er zijn ook nog andere mogelijkheden. We wachten de initiatieven van de buurt af en zullen ze blijven ondersteunen! Mocht U zelf ook een mening kwijt willen of een idee kenbaar maken? Mail het aan Plaatselijk belang Lutten

Het Bestuur is aan vernieuwing toe! Onze secretaris Annelies van der Felz is het afgelopen jaar verhuisd naar Kerkenveld en alhoewel ze nog steeds enthousiast lid is van het bestuur, is het op termijn natuurlijk afgelopen met haar bestuurlijke taken binnen de Lutterse gemeenschap. Ook Gerrit Wigger wil zich tijdens de komende Jaarvergadering niet herkiesbaar stellen voor het bestuur i.v.m. zijn leeftijd. En tenslotte zal ook ondergetekende binnen afzienbare tijd zijn woonplaats Lutten voor Slagharen verruilen. Het Plaatselijk Belang Lutten is dus op zoek naar nieuwe, enthousiaste en gemotiveerde bestuursleden om dit actieve dorp zijn aantrekkelijkheid te doen behouden. Zeg nu niet: ik kan dat niet, het is niks voor mij of ik heb het te druk. Het gaat erom of U hier graag woont en een beetje moeite wilt doen om dat zo te houden! Graag zien wij uw aanmelding mail tegemoet op Plaatselijk belang Lutten of meld U aan bij één van de bestuursleden.

Namens het gehele bestuur en met een vriendelijke groet,

Rien Juurlink

error: ©PBLutten